by : x-themes
ببیـنـ اومدیـ اینجا

اولـ از همـه بگمـ اسمـ قبلی وبمـ


بود کـه طی اتفاقاتـی عوضـ کردمـ

و اونـی کـه حـالا میبنی گذاشتمـ باز هعی نیاین بپرسین چی شد:|

یهـ نظر بزار ازت کم نمیشهـ

فقط واسه بهتر شدنـ وبمـ

حرفاییـ کهـ اینجاسـ از زر زرای خودمـه معمولا

واسهـ کسیـ یا کساییـ کهـ

اخلاقهـ منو سگـ کردنـ

خوداشونمـ خوبـ میدوننـ چـه گوهاییـ انـ کهـ صداشونـ در نمیاد

پـسـ واسمـ

یهـ نظر بزار قوربونتـ فداتتـ

دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1391 23:28 |- ê˩нαm -|


✘ פֿــوش اومَـבے !

✘ اَگِـﮧ اَز اینجــآ פֿـوشِـت نِمیـآב هِــررے ...

✘ פـوصِلـﮧ ڪـُ..ωـلیـωــآیے مِثِـﮧ U رو نَـבارَҐ

✘ ڪُـωــشـرآیے ڪِـﮧ اینجــآ میبینــے פـرفـآے בِلَمــﮧ

✘ شُـمـآره .. آیـבے .. ممنــوع

✘ ڪآمنتـآے פֿـصـوصے عمــومـے میشـטּ

✘ هیچـ ـ פـرفـ ـ פֿـصـوصے بیـטּ مـآ وجـوב نـבاره

✘ ڪآمنتـآے تبلیغـآتـے نـפֿـونـבه פـذفـ ـ ـ میشـטּ 

✘ هـرچقـدبـامعــرفت بــآشـﮯ جــوابشومیگیرﮯ

✘ با وب هاے مربوطہ تبادل لینڪ انجام میشہ.

✘ ڪآمنت هَمیــטּ پُــωـتــ ـ ـ ـ ـ

†ɢα'§ : پست ثابت, پست اول, اولین پست
جمعه بیست و پنجم اسفند 1391 0:15 |- ê˩нαm -|

: )

او هم کـم اورد

امده بود کـه بمانـد..

قصد ماندن داشت...

وقتی از دوست داشتنت گفتم....

خودش...با پای خودش

رفت

تـو بـا دیگـری خوش باش...

بگذار من هم  انقدر از تو بگویم...که جای خالیت. فقط با خودتت.....یا پـر شود...

یا مـرا خالی کند...

تـو خوش باش


یکشنبه بیست و دوم دی 1392 20:25 |- ê˩нαm -|

دستـامو میگیـره و بـه مـن لبخنـد میزنـه....

منم در جوابش یـه لبخنـد کوچیک...

دلم براش میسوزه..

بیچاره نمیدونه...

که صورت تو رو تصور میکنم...که خنده رو لبام میاد...

نه محبت  اونو....

http://upload7.ir/images/74687320629067127419.jpg


†ɢα'§ : او, دلم, میسوزد, تو
دوشنبه دوم دی 1392 14:53 |- ê˩нαm -|

سختـ استـ

در اغوش کسی باشی که به ان تعهد داده ای...

اما به فکر کسی باشی...که هیچ تعهدی جز خاطراتت با ان نداری... : )

http://upload7.ir/images/44167328966751903722.jpg


†ɢα'§ : سخت, اغوش, تهعد, فکر, خاطرات
پنجشنبه بیست و یکم آذر 1392 13:21 |- ê˩нαm -|

یـــــه

تعداد ادمـاییـ همـ هستنـ تـو زندگیمـ

کـه روز شماری میکنم واسـه رفتنشـــــــون :|

وقتیـ همـ کـه میرن :|

نمیدونی کـه:|

نمـــــــــــاز شکرو حتما میخونم :|

http://upload7.ir/images/52748379260542304684.jpg


†ɢα'§ : یه, ادما, هستن, شاد, نمازشکر
دوشنبه پانزدهم مهر 1392 21:47 |- ê˩нαm -|

یکـ رهـاییـ مطلقـ میخواهمـ ...

یکــ ارامشـ همیشگیـ ...

یکـ دوریـ بی انتهـا ....

یکـ فراموشـ شدنـ بی برگشتـ ...

شـاید

همـ

یکـ مــــــرگ ...

http://upload7.ir/images/51200825286105739250.jpg


†ɢα'§ : مرگ, شاید, رهایی, مطلق
دوشنبه پانزدهم مهر 1392 21:15 |- ê˩нαm -|

بـه بعضیـا از نگـاه هـا

خداییشـ بـایـد بگـی

خفـه شـو :|


http://upload7.ir/images/39675818339191367969.jpg


†ɢα'§ : بعضی, خداییش, نگاه, خفه شو
یکشنبه چهاردهم مهر 1392 0:59 |- ê˩нαm -|

زندگیـتـ مثلـه سیگـاره

مثـ یکـ سیگــار....کمـ کمـ دود میشـه

پکـ اولـ و شکستنـ بغضتـ..مثلـ گریـه ی اولـ تولـد ناخداگاستـ

بویـ دودشـ ..خاطراتـــِتـَنـ کـه واسـه بقیـه میمونه ..و کم کم فراموش میشـه

پـکـ اخـــــر ...بعـدشـ یکـ نفسـ راحتـــــــ میکشیـ...مثلـ ارامشـ بعـد از مرگـ

و فیلتـر باقیـ مـوندشـ....یعنیـ تمومـ شـدنـ سیگـار....مثلـ زدنـ مـــــهـر فوتیـ تـو شنـاسنـامه :(

http://upload7.ir/images/60395284653380932448.jpg
†ɢα'§ : سیگار, زندگی, پک, اول, اخر
دوشنبه هشتم مهر 1392 20:1 |- ê˩нαm -|

گــــُمـ شدمـ

پشـتـ نقـابـ هـا...

مـن نخواستمـ اینـ بقیـه بودنـ کـه خواستـنـ نقابـ بزنمـ

وقتـی خـوبیمـو مسخـره کردنـ

وقتی سادگیمـو مسخـره کردنـ

وقتـی پـاکـ عاشقـ شدمـ و مسخـره کردنـ

و

مـن دیگـه تصمیمـ گرفتمـ گمـ شمـ

پشتـ نقـابیـ کـه خودمـ نیستم

http://upload7.ir/images/59100796348649727074.jpg


†ɢα'§ : گم شدم, تصمیم, گرفتم, عاشق, پاک
دوشنبه هشتم مهر 1392 19:46 |- ê˩нαm -|

عشقـ یـا هـَــوَسـ

وقتیـ کـه کنـار مـنی و دلتـ جایـ دیگـر استـ..

وقتیـ دستانتـ بـا مـنـ و دلتـ بـا او

وقتـیـ تنهـا زیباییـ های ظاهرمـ بـه چشمتـ میایـد نـه زیباییـ هایـ اخلاقمـ

وقتـیـ بـا نگاهتـ مـرا سـرتـاپـا انـدازهـ میگیـری بیـ انـ کـه بـه نگاهمـ توجـه کنـی

عشقـ یـا هوسـ؟:|

کدامشـ را باور کنمـ...

اخرشـ بازیچـه میشومـ؟یـا بازنـده؟:|

:((

http://upload7.ir/images/56341408655397673407.jpg


†ɢα'§ : عشق, هوس, کدام, بازیچه, نگاه
پنجشنبه بیست و هشتم شهریور 1392 23:0 |- ê˩нαm -|

دلمـ مـرگیـ میخواهـد پـر از هیـاهـو

پـر از خـونـ ...

بـا مهمـانیـ رگـ هـای پـاره

صـدایـ شـُـر شـُر ابـ ...زیـر دوشـ

ابـیـ گـرمـ مثلـ اغوشتـ

قـرمـزیـ مثلـ رنگـ لبانـتـ همـه جـا را گرفتـه

نگاهیـ خیـره

بـه مـرور ارزوهـای مـُـرده

نفسـ هـایـ سـرد...

و

تمــــــــــــامـ ـ ـ ـ ـــــــــــــ

http://upload7.ir/images/56047084277976609862.jpg


†ɢα'§ : مهمـانی, پر, صدا, شرشر, دوش
سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 4:16 |- ê˩нαm -|

اخـــــــــرشـ همـ

دلیلـ تنـهـاییـ هـایمـ را نفهمـیدمـ

لیاقتـ نداشتنتـد؟

یـا لیاقتـ نداشتمـ !!!シ

http://upload7.ir/images/12940942476121570237.jpg


†ɢα'§ : لیاقت, من, نداشتم, نداشتند, کدام
سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 4:4 |- ê˩нαm -|

شبـ هـایمـ کنسرتیـ بپـا میکنمـ
بـا ویالونـ اشکـ هـایمـ
و سمـفونیـ بـا صـدایـ حقـ حقـمـ
کـاشـ بودیـ و میدیدیـ
کـه چـه زجـر آور هنـر میریختمـ
بـرایـ
تنهـاییـ مطلقیـ

کـه از تـو درونشـ پُـر بـود..

http://upload7.ir/images/34476337662087531658.jpg


†ɢα'§ : من, شب, گریه, حق حق, ویالون
سه شنبه نوزدهم شهریور 1392 3:38 |- ê˩нαm -|

همـ دیگـر را تمـامـ میکنیمـ

و خـرد میکنیمـ

بـا نیشـ زبـانـ هایمـان

بـا شوخیـ هایـ بی موردمـانـ

بـا حرفـ هاییـ کـه انتظار شنیدنشـ را همـ نداریمـ

بـا رفتـارهـای غیـر قابلـ تصور

همـ دیگـر را تمامـ میکنیمـ

و حواسمـانـ نیستـ...

انقـدر کـه بعد از مرگشـان

تنـهـا میتوانیمـ برایشـانـ گریـه کنیمـ ... همینـ

http://upload7.ir/images/72354479776835462648.jpg


†ɢα'§ : حواسمـان, نیست, به, هم, مرگشان
پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 14:21 |- ê˩нαm -|

دورمـ خلــــــــــوتـهシ مثلـ یکـ کوچـه متروکـه

ذهنمـ شلوغـهシمثلـ راهپیمایی واسه ساندیسو ابمیوه

حالمـ خرابهシمثلـ اونیـ کـه هوسـ مستیـ کـرده 

اعتمـاد ندارم シ مثل اونیـ کـه به هر در میزنـه و امیدی واسه دلخوشیش نی

ارزوهامـ سوخـتهシ مثلـ  اتیش بی پـروا کـه با یـه باد کل جنگلـو میگیره

نفسمـ تنگـهシمثلـ اینکـه جا اکسیژن دی اکسید تو هواس

چشمامـ نمیبینـهシمثلـ کوریـ کـه کـه اعصـامـ نداره

دستـامـ میلرزه  مثلـ پیـر مـرد 90 سالـه

دلمـ شکستـهシ مثلـ لیوان شیشـه کـه افتـاده رو سرامیک

پـاهامـ نـا نـدارهシ مثلـ فلجیـ کـه بعـد 30 سـال شفـا پیـدا کرـده و راه رفتـنو بلد نیستـ


†ɢα'§ : مثل, , پیرمرد, 90, شیشه
چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392 21:39 |- ê˩нαm -|

وقتـی مهربـانیـ

امـــــــــیدتـ

بـوی (نـا) بگیـرد

وقتـی ذوقتـ

حوصلـه اتـ

بوی(بی)بگیـــرد


تــــــــــــــواز دستـ رفتـه ایـ


†ɢα'§ : وقتی, بوی, نا, بی, بگیرد
چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392 20:30 |- ê˩нαm -|

شبـ شـده و

تـو دوبـاره دلتـ گرفتـه...

شبـ شــــــده .... همـه خوابنـ ...

ولیـ میدونیـ اونـ بیداره داره بـا عشقـ جدیدشـ تـا صبحـ حرفـ میزنـه

شبـ شـده...و یکـ نیگاه میندازیـ بـه گوشیتـ

میبینـ نـه زنگیـ نـه پیـامیـ

شبـ شـده و تـو داریـ اشکـ میریزیـ ...

و کسیـ جز بالشتتـ نیستـ کـه بغلـ کنیـ و یـه دلـ سیـر اشکـ بریزیـ :)

http://upload7.ir/images/12427775576811250729.jpg


†ɢα'§ : بالش, تنها, شب, خوابن
یکشنبه دهم شهریور 1392 13:59 |- ê˩нαm -|

التمــــــاسـ بـرایـ بعضیـ از عشقـ هـا

برایـ بعضیــ خواستـــــــــــــــــه هـا

بـــرای بعضیـ از مــــــــــــــاندنـ هـا

یعنـی شکستـنـ محضـ

یعنـی نـابودیـ مطلقـ

و چـه دیـر میفهمیمـ التمـاسمـانـ زشتـ ترینـ کـار ممکنـ برایـ نـــــــــابودی خودمـان بود

http://upload7.ir/images/41480602609672658862.jpg


†ɢα'§ : بعضی, رابطه, التماس, نابودی, خرد
یکشنبه دهم شهریور 1392 13:21 |- ê˩нαm -|

مـنـ

یـه مـُـــردم

یـکـ ادمـ کـه راه میره

نفسـ میکشـه میبینـه میشنوهـ

امـا دیگـه حسـ نمیکـنـه

ذوقـ نمیکنـه.. نمیخنـده..گـریـه نمیکنـه ...بغضـ نمیکـنه

اخـه مـن دیگـه مـُــردم

http://upload7.ir/images/92791248647972778055.jpg
†ɢα'§ : من, مردم, راه, بغض, خنده
جمعه هشتم شهریور 1392 3:25 |- ê˩нαm -|


چـه ظالمـانـه

رهـایشـ میکنیـ

لیلیـ کوچـکـتـ را

بـا یکـ جمـلـه ی بی جوابـ

مـنـ لیـاقتتـ را ندارمـ ...

تـو کـه مجـنونشـ بودیـ چـه شد؟

http://upload7.ir/images/25028891218189688486.jpg†ɢα'§ : لیلی, کوچک, رها, ظالمانه, تو
جمعه هشتم شهریور 1392 2:50 |- ê˩нαm -|

تمومـ دنیـامو بگیـر امـا اعتمادمو از بیـن نبـر

تمومـ هستیمو بگیـر امـا دلگرمیـمو ازمـ نگیر

تمامـ داراییمو بگیـر امـا نزار دیگـه تو زندگیمـ همـه چی واسمـ بی ذوف بشـه

جونمـو بگیـر امـا نـــزار دلمـ بمیره

مـنو تمومـ کنـ ولیـ نزار تمومـ شمـ....

http://upload7.ir/images/01526331176545972542.jpg


†ɢα'§ : تموم, نزار, مال, جونم, هستی
شنبه دوم شهریور 1392 17:47 |- ê˩нαm -|


تـو یکـ رابطهـ

چـه عشقیـ چه رفاقتیـ

وقتیـ میبینیـ از 10 smsاِتـ  فقط 2 تـا شو جوابـ میده

وقتیـ میبنیـ تعداد زنگ زدنـاتـ بالایـ 20 تـاسـ و تعداد زنگـاشـ پایینـ 5 تـاسـ

وقتـیـ میبینیـ همیشهـ واسهـ همه شـارژ دارهـ و واسهـ تو ندارهـ

وقتـیـ میبینیـ تو نگرانشـ میشیـ ولیـ اونـ معنیـ نگرانیو واسهـ تو نمیفهمهـ

وقتـیـ میبینیـ وقتـ غَمـتـ نیستـ ولیـ وقتـ خندهـ هاتـ هستـ

وقتـیـ میبینیـ  همـه کار واسش میکنیـ و اونـ کاریـ نمیکنهـ

وقتیـ میبینیـ اخَـــرشـ تو میمونیـ و خدایـ خودتتـ و یهـ عالم تنهاییـ شبونـه

وقتـِیـ میبینیـ وقتـیـ کـه بـاید باشهـ و نیستـ

بـدونـ براشـ مهمـ نیستیـ بدونـ ارزشیـ نداریـ

بدونـ خر فرضـ شدیـ

بدونـ اونـ رابطـه یکـ طرفسـ :)

http://www.8pic.ir/images/84934827243167600211.jpg


†ɢα'§ : بدون, رابط, یک طرفه, وقتی, نیست
پنجشنبه سوم مرداد 1392 2:2 |- ê˩нαm -|

 اسمـ خودتـو گذاشتیـ مـَــــــــرد

میگـیـ خوبیـ ! میگیـ چشمـ چرونـ نیستیـ

میگیـ وفاداریـ؟ میگیـ تو دلـ مرد غمـه

بـه ابرو وسیبیلتـ مینازیـ؟

اینـا مَـرد بودنـ نیستـ اینـآ نـَر بودنـه

نـه عـزیـز منـ

تـو اگـه مـرد بودیـ بـه کمـر بـاریکـ زنـ ضلـ نمیزدیـ

تو اگـه مرد بودیـ

زنـ و بچتو ولـ نمیکردیـ

واسهـ همـ عاغوشیـ شبونـتـ بـا یکیـ دیگـه

تـو اگـه مـَرد بودیـ

زجهـ هایـ شبونمو بـا پولـ نمیخریدیـ

تـو اگـه مـرد بودیـ

تصـویر مـنو از دنیـا خرابـ نمیکردیـ

تـو اگـه مـَـرد بودیـ...

........ دیگـه فاحـشـه ایـ تو شهـر نبود

http://upload7.ir/images/37537303319966111911.jpg


†ɢα'§ : تو, اگر, مرد, بودی, ضل
سه شنبه یکم مرداد 1392 1:55 |- ê˩нαm -|

خودمونو گرفتیمـ  همچی زدنـ بهمونـ کهـ شل شدیم

خودمونو خاکی گرفتیم  رومونـ شاشیدنـ

بـا ادبـ بودیمـ  گفتنـ نمیتونیـ حقتو بگیریـ

بیـ ادبـ شدیمـ گفتنـ اینـ حرفـا در شعنـ دختر نی

بـا حجابـ بودیمـ همه جـا گفتنـ اُمولـ

بیـ حجابـ شدیمـ گفتنـ مـادر پدر بالا سـر نداره

همه رو ادمـ حسابـ کردیمـ همه واسمونـ شدنـ شاخـ

همهـ رو ترد کردیمـ شدیمـ ادمـ بده قصهـ کهـ رفتـ

عاشقـ شدیمـ موندیمـ پاشـ شاشید پامونـ

تنهـا شدیمـ حرفـ نزدیمـ لالـ شدیمـ

واسهـ خودمونـ زندگیـ کردیمـ گفتنـ دختـره خرابه :|

ریــــــــدنـ به این مردم که هر کار کنی یه چی واست در میارنـ :|

http://upload7.ir/images/05806915311043377845.jpg


†ɢα'§ : ساده, تنها, لال
دوشنبه سی و یکم تیر 1392 10:51 |- ê˩нαm -|

بعـضیـ از آدمـا از زندگـیـمـ

رفتنـ

کجـا ..چجـوریـ... واسـ چیـ

نمیدونمـ

فقط میدونمـ کـه رفتنـ و دیگـه نیستنـ

و دلـ منـمـ نمیدونهـ

چـرا واسهـ اینـ همهـ بی دلیلیـ

تنگـ میشـه :| :(

http://upload7.ir/images/39855467956331089431.jpg†ɢα'§ : بعضی, ادما, رفتن, من, دلم
دوشنبه سی و یکم تیر 1392 9:44 |- ê˩нαm -|

زدنـ یـ تیپـ ســــر تـا پـا مــــشـکـی

سـاعتـ 10:5 دقیـــقهـ شـب

یـه گوشیـ خــــــــــــــــاموشـ

یـه ساعتـ خوابـ موندهـ مچیـ

یـه فندکـ یـه سیگـار

تـو پـارکـ خلوتـ

تنـــــــــــــــــــــــــــــها

یـه عالمهـ حرفـ

یـه عالمهـ پـُـــک

یـه عالمه اشکـ

دنــــــــــــــــیـای اینـ روزایـ من

http://upload7.ir/images/47117575273447310301.jpg


†ɢα'§ : سیگار, ساعت, فندک, گوشی خاموش
جمعه بیست و هشتم تیر 1392 1:19 |- ê˩нαm -|

همــــــیشـه کـه نبــــاید

مشـروبـو بهـ سـلامــتیـ

عشقمـ بزنمـ کـهـ ...

گـــــــاهــیـ بـه سـلامتـیـ

سگـ بـاید بـزنمـ

کـــــه وفـاشـ از عـِشـَقـمـ بیشـتـر بــود

پـَــــــــسـ بـه سـلامتـیـ  ســَـــــــــــــــــــگـــــــــــــ ; )

http://upload7.ir/images/95109133715790182011.jpg


†ɢα'§ : سگ, سلامتی, عشقم, تو, وفا
چهارشنبه بیست و ششم تیر 1392 9:41 |- ê˩нαm -|

(مـُــــــــــــــخـــــاطبـ خاصـــــــــ)

گـاهیـ اوقاتـ ممکنهـ عشقهـ ادم

یهـ ادم لاشیــــه ی دروغ گو و

پستـ فطرتـ هوس بـاز باشهـ

که از عشقـ فقط لایـ پـا بودنـ دختـرارو بلدهـ

که فقط از سر کمبود محبتشونـ با یه دختر بازی میکننـ

اینجور عشـــــقـا رو نبــاید پاشـ بمونیــــــ

عزیزمـ

بـــــــــــــــــــــــــــاید پـــــــــــــاش

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرینی ; )

پـسـ قهوه ای شدی تو زندگیتـ بدونـ

منـــــــــ بودمـ

مخـآطب خاص=منتظربــــآش


http://s2.picofile.com/file/7847700214/304.jpg†ɢα'§ : مخاطب خاص, تو, قهوه ای, دروغ گو, لاشی
سه شنبه بیست و پنجم تیر 1392 0:6 |- ê˩нαm -|

خـُــــــودم

هیچـــــــــــ نـقشیـ در ثـبتـ احوالمـ ندارمـ

شناسنامه امـ را آنـانی میگـیرند که باعثـ بودنمـ شدند

و مـُــــهر فوتــیـ را آنــــــانی میزنند که باعثـ بودنشانـ شدمـ

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.†ɢα'§ : من, ثبت_ احوالم, هیچ, نقشی, بودنشان
دوشنبه بیست و چهارم تیر 1392 21:9 |- ê˩нαm -|

ϰ-†нêmê§